Å gå til psykolog

01.12.2022

Hva er en psykolog? Og hvorfor skal du velge psykolog, når det finnes så mange andre som kan tilby samtaler? Les mer

Du trenger ikke ha psykiske problemer for å oppsøke psykolog. En samtale med psykolog kan inspirere til personlig vekst og utvikling, samt gi økt forståelse for egne reaksjoner. Hensikten med samtalen kan være å kartlegge ressurser og få i gang endringsprosesser som bidrar til vekst. 

Hvis kvalifikasjoner teller

En psykolog er en fagperson som er utdannet og opplært til å anvende psykologisk kunnskap om mennesker på ulike områder som f.eks psykisk helse, organisasjoner, og samfunn.

Psykologer har gjennom 6 års kvalitetssikrede studier fra universitetet, omfattende kunnskap om menneskets normalutvikling, normale reaksjoner, mellommenneskelige relasjoner og prosesser. I tillegg har psykologer kunnskap om avvik, psykiske lidelser og diagnoser. Psykologer har dessuten grundig skolering i vitenskapelig metode og kritisk tenkning, noe som nok bidrar til en viss nøkternhet og reservasjon med tanke på hva vi kan love av effekter og resultater.

Psykolog eller psykoterapeut?

«Psykoterapeut», «terapeut» og «coach» er ikke beskyttede titler; alle kan kalle seg det uansett kvalifikasjoner. Utøvere som kaller seg psykoterapeuter har ingen formelle krav til kompetanse eller offentlig godkjenning. Kompetansen kan variere fra noen timers selvstudium, ukerskurs eller lengre utdanningsforløp over flere semestre.

Psykolog er en beskyttet tittel, som man bare kan bruke dersom man har autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Å være autorisert innebærer at psykologen har spesielle plikter og ansvar som er lovregulert, som for eksempel taushetsplikt og plikt til å føre journal.

Autorisasjon skal sikre at helsepersonell har de nødvendige kvalifikasjoner for selvstendig utøvelse av yrket. Psykologers tjenester og virksomhet er regulert av helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet. At en fagpersons tjeneste er lovregulert, bidrar til å sikre dine rettigheter som bruker av tjenesten.

En psykolog kan ikke sykmelde eller forskrive medikamenter, til forskjell fra en psykiater; som er en lege med fem års videreutdanning og spesialisering i psykiatri.